ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (оферта)
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ДОСТУПУ ДО МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ       Приватне підприємство «САТ ГРУПП» , в особі директора Юр’єва Михайла Володимировича, що діє на підставі Статуту, внесене до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій НКРЗІ, що надалі іменується «Оператор», пропонує фізичній особі (при наявності технічної можливості підключення), що надалі іменується «Абонент», публічну Оферту про надання послуг доступу до мережі Інтернет (надалі за текстом – «Договір»).

У цьому Публічному договорі про надання телекомунікаційних послуг терміни вживаються у такому значенні:
Оператор — ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТ ГРУПП», яке володіє власною Мережею та обслуговує її відповідно до отриманих у встановленому порядку ліцензій;
Абонент — уповноважений представник юридичної особи, фізичної особи-підприємця, фізична особа-громадянин, що уклала з Оператором Договір;
Договір — цей публічний договір про надання телекомунікаційних послуг, який укладається між Абонентом та Оператором шляхом прийняття Абонентом пропозиції Оператора укласти Договір шляхом виконання дій, передбачених умовами цього Договору;
Послуга — телекомунікаційна послуга з доступу до мережі Інтернет, яка надається Оператором Абонентам у відповідності до умов діючих Тарифних планів;
Додаткові послуги — послуги Оператора, які не входять у відповідний обраний Абонентом Тарифний план та замовляються Абонентом окремо у встановленому для відповідної Додаткової послуги порядку;
Сайт Оператора (Сайт) — сайт Оператора в мережі Інтернет, що розміщений за адресою: http://comsat.net.ua/;
Мережа Оператора — сукупність майна і споруд зв’язку Оператора, об’єднаних у єдиному технологічному процесі для забезпечення надання Абонентам Послуг;
Первинний платіж — платіж за організацію підключення до мережі Оператора для надання Абоненту замовлених ним Послуг, який має сплачуватися Абонентом після укладення Договору при замовленні Абонентом відповідного набору телекомунікаційних послуг. Розмір, порядок та строки оплати Первинного платежу визначається у Тарифних планах Оператора;
Особистий кабінет — веб-сторінка на Сайті Оператора, що містить інформацію про поточний стан Особового рахунку Абонента та іншу інформацію. Крім того, на цій сторінці здійснюється замовлення Абонентом конкретних Послуг та вибір Абонентом Тарифного плану на Послуги, що замовляються, зміна Тарифного плану, а також розміщуються спеціальні повідомлення Оператора для Абонента. Адреса сторінки входу до Особистого кабінету, логін та пароль Абонента вказується у наданій Абоненту при підключенні – згоді (акцепті) Абонента;
Тарифний план — сукупність цінових умов та тарифів, що встановлюють обсяг та вартість Послуг, правила їх застосування, способи розрахунків, особливості тарифікації, інша інформація, які затверджуються Оператором самостійно;
Сторона — Оператор або Абонент в залежності від контексту;
Сторони — Оператор та Абонент;
Приміщення абонента — приміщення, яке належить Абоненту на праві власності або використовується Абонентом на іншій правовій підставі;
Телекомунікаційна мережа — комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для надання телекомунікаційних Послуг за даним Договором;
Активація Послуг — виконання Оператором дій, що надають Абоненту доступ до належним чином замовлених ним Послуг;
Особовий рахунок — рахунок в автоматизованій системі розрахунків Оператора, на якому фіксуються платежі Абонента та суми грошових коштів, списані з платежів Абонента в якості оплати за Послуги. Особовий рахунок має унікальний номер;
Баланс особового рахунку — різниця між двома сумами грошових коштів в певний момент часу, в який визначається баланс Особового рахунку. Перша сума складається з грошових коштів, внесених на Особовий рахунок до моменту часу, в який визначається баланс особового рахунку; інша сума складається із грошових коштів, списаних з Особового рахунку до моменту часу, в який визначається баланс Особового рахунку;
Тарифний платіж — передбачена Тарифним планом абонентська плата та/або інший фіксований платіж за Послуги та/або Додаткові послуги, що надаються Оператором;
Точка демаркації — точка розмежування відповідальності Оператора і Абонента при наданні Послуг, якою є порт на телекомунікаційному обладнанні Оператора;
Розрахунковий період — період надання Послуг. Розрахунковий період починається з першої активації логіну та паролю на сторінці авторизації та діє такий час, який вказано в тарифі.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


   1.1. Даний Договір є публічною пропозицією (офертою) укласти Договір про надання послуг доступу до мережі Інтернет та розроблений відповідно до чинного законодавства України, зокрема статей 633, 638-642 Цивільного кодексу України; «Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг», затверджених рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації 29.11.2012 № 624, та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2012 р. за № 2150/22462; «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 295; Закону України «Про телекомунікації»; Закону України «Про захист прав споживачів».
   Цей Договір є публічним договором в розумінні ст.633 Цивільного кодексу України. Умови цього Договору та його невід'ємних частин повинні бути прийняті Абонентом повністю і безумовно.
   1.2. Оферта є публічною пропозицією Оператора про укладення Договору на умовах, викладених в даній Оферті, та регулює відносини з приводу надання Оператором Абонентам Послуг.
   1.3. Умови даної Оферти є обов’язковими для Абонента. Перед початком користування послугами кожен Абонент зобов’язаний ознайомитися з умовами даної Оферти. У разі незгоди Абонента з даними умовами він не має права користуватися Послугами.
   1.4. Договір вважається погодженим та укладеним шляхом прийняття пропозиції (акцепту) Абонентом даної Оферти, що містить всі істотні умови Договору, без підписання даного письмового примірника Договору Сторонами.
   1.5. Повний та безумовний Акцепт (прийняття пропозиції) Абонентом положень Договору (умов даної Оферти) та інших Додатків, що є невід’ємними частинами Договору, полягає в підписанні та наданні Оператору Згоди на укладення Договору, що додається до даної Оферти та є її невід’ємною частиною (Додаток № 1).
   1.6. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором.
   1.7. Умови Договору викладені в статтях 2-10 даної Оферти. Для ознайомлення текст даної Оферти в електронному вигляді розміщено на веб-сайті Оператора, в письмовому вигляді в центрі сервісного обслуговування Оператора.
   1.8. У разі, якщо чинним законодавством України встановлено норми, які суперечать умовам цього Договору, перевагу при застосуванні матимуть відповідні положення чи норми чинного законодавства України.
   1.9. Обов’язковою умовою надання Абоненту Послуг є наявність у Оператора технічної можливості для надання Абоненту замовлених Послуг.
   1.10. Параметри Послуг, що надаються Абонентам, визначені умовами відповідних Тарифних планів.
   1.11. Оператор заявляє, що згідно з Рішенням НКРЗІ включений до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій України.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

   2.1. Згідно умов даного Договору Оператор зобов’язується надавати Абоненту послуги доступу по мережі Інтернет для некомерційного використання у якості кінцевого користувача без права передачі отриманої послуги третім особам (надалі – Послуги), а Абонент зобов’язується прийняти та сплатити надані послуги Оператору в порядку та на умовах, передбачених даним Договором.

3.ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

   3.1. Оператор зобов'язується:
3.1.1. забезпечити надання Абоненту Послуг відповідно до діючих тарифів Оператора;
3.1.2. забезпечити фізичне підключення Абонента до мережі передачі даних, передати Абоненту реквізити авторизованого мережевого доступу і відкрити персональний особовий рахунок в обліковій системі;
3.1.3. попереджати Абонента про час і терміни проведення профілактичних робіт;
3.1.4. інформувати Абонента про виникнення технічних складнощів при організації доступу до Послуги;
3.1.5. відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" проводити обробку та використання персональних даних Абонента, виступати власником або розпорядником бази персональних даних, в якій використовується ця інформація відповідно до закону.
    3.2. Оператор має право:
3.2.1. припиняти надання Послуг Абоненту на час проведення профілактичних робіт на обладнанні Оператора;
3.2.2. тимчасово припинити надання Послуг Абоненту в разі порушення Абонентом п.3.4. цього Договору або іншого порушення ним умов цього Договору, включаючи невід'ємні його частини;
3.2.3. змінювати вартість Послуг в односторонньому порядку;
3.2.4. подовжити термін організації доступу до Послуги у випадку виникнення технічних складнощів. Термін підключення при цьому продовжується на строк, встановлений Оператором;
3.2.5. повідомляти Абонента про наявність у того заборгованості за надані Послуги і вимагати її погашення.
   3.3.Абонент зобов'язується:
3.3.1. виконувати умови даного Договору в повному обсязі і своєчасно;
3.3.2. при отриманні Послуг дотримуватись положень Договору, чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про телекомунікації», Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ № 295 від 11.04.2012 р.;
3.3.3. стежити за станом свого особового рахунку і своєчасно поповнювати його авансовими платежами відповідно до чинного тарифу, до настання нового облікового періоду проводити поповнення свого особового рахунку і стежити за наявністю коштів для активації замовленого тарифу на наступний місяць до свого звітного дня і години на сервері статистики;
3.3.4. перевіряти наявність повідомлень Оператора на Сайті Оператора; Абонент приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення із будь-якими повідомленнями Оператора на Сайті Оператора;
3.3.5. усіляко сприяти Оператору при підключенні Абонента до мережі та інших роботах; забезпечувати доступ персоналу Оператора та його технічним представникам в Приміщення Абонента для виконання Оператором активації Послуг, інших своїх обов’язків, перевірки дотримання Абонентом своїх обов’язків за Договором;
3.3.6. негайно повідомляти про будь-які збої або погіршення якості в роботі по телефону служби технічної підтримки, електронною поштою або іншими доступними засобами комунікації;
3.3.7. для отримання Послуг використовувати тільки сертифіковане в Україні обладнання; приймати необхідні заходи по захисту власного обладнання від дії шкідливого програмного забезпечення, перешкоджати розповсюдженню спама та шкідливого програмного забезпечення з його обладнання відповідно до вимог діючого законодавства України та положень Договору.
   3.4. Абоненту забороняється:
3.4.1. розповсюджувати в Мережі інформацію, що ображає честь і гідність інших Абонентів та / або обслуговуючого персоналу Мережі або Оператора;
3.4.2. використовувати Послуги для несанкціонованого доступу і псування комп'ютерів Оператора та / або інших користувачів Мережі і інших мереж, в які можливий доступ через мережу;
3.4.3. здійснювати дії, спрямовані на погіршення якості доступу до мережі інших користувачів і служб;
3.4.4. здійснювати дії або спроби знищення або втручання в роботу апаратних та / або програмних засобів мережевого обладнання Оператора або інших абонентів шляхом навмисного розсилання комп'ютерних вірусів або будь-яким іншим способом;
3.4.5. здійснювати транзит інтернет-трафіку третім особам без згоди на те Оператора;
3.4.6. використовувати власне обладнання та інші пристрої, що забезпечують отримання Послуг, для вчинення протиправних дій, а також з метою, що суперечить інтересам безпеки держави, порушує громадський порядок, посягає на честь і гідність громадян, для навмисного створення незручностей іншим Абонентам, або у спосіб, який може ускладнити використання Послуг Оператора іншими Абонентами. Абонент зобов’язується не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації телекомунікаційних мереж, не виконувати модернізацію та/або програмування свого обладнання, що може будь-яким чином вплинути на тарифікацію телекомунікаційних послуг у телекомунікаційній мережі Оператора чи нормальне функціонування мережевого устаткування Оператора, не змінювати порядок маршрутизації вхідного та вихідного трафіку.
   3.5. Абонент має право:
3.5.1. користуватися Послугами в повному обсязі відповідно до цього Договору та додатків, що є його невід'ємними частинами;
3.5.2. Отримувати достовірну та вичерпну інформацію про Послуги, що надаються Оператором у відповідності до умов Договору;
3.5.3. отримувати безкоштовні телефонні консультації служби технічної підтримки Оператора. Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов'язаними з наданням Послуг і налаштуванням стандартного програмного забезпечення;
3.5.4. відмовитися від Послуг та розірвати цей Договір, якщо він не згоден з їх новою вартістю, встановленою Оператором, попередивши про це письмово останнього протягом 10 (десяти) днів після опублікування нового тарифу на веб-сайті Оператора;
3.5.5. достроково розірвати цей Договір за умови письмового попередження про це Оператора не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати розірвання;
3.5.6. Абонент має інші права, передбачені Договором та чинним законодавством України.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

   4.1. Тарифи на Послуги встановлюються Оператором самостійно.
   4.2. Оператор має право формувати Тарифи, які можуть передбачати різні умови оплати, вартість, територію та строк дії.
    4.3. Сторони погоджуються на авансовий порядок оплати Послуг Оператора. Абонент сплачує Послуги щомісяця на поточний рахунок Оператора, вказаний в цьому Договорі.
   4.4. Оператор у відповідності з діючими Тарифами веде автоматизований облік наданих Абоненту Послуг та внесених Абонентом платежів. Підставою для здійснення розрахунків за Послуги є показники обладнання Оператора, що враховує обсяг наданих Послуг.
   4.5. Абоненти здійснюють оплату Послуг та Додаткових Послуг за допомогою платіжних терміналів, платіжних Інтернет-систем та іншими вказаними Оператором способами.
   4.6. Абонент несе відповідальність за правильність і своєчасність здійснених ним платежів.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

   5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
   5.2. Оператор в процесі надання доступу до Послуг не несе ніякої відповідальності за будь-які випадки спотворення інформації і затримки в її отриманні, викликані технологічними причинами об'єктивного і суб'єктивного характеру.
   5.3. Оператор не несе юридичної, матеріальної або іншої відповідальності за:
5.3.1. якість, зміст, достовірність, відповідність чинному законодавству інформації, отриманої або переданої Абонентом за допомогою підключення до Послуг, що надаються Оператором; використання Абонентом платних послуг інших організацій, до яких він отримав доступ за допомогою підключення до Послуг Оператора;
5.3.2. за збиток будь-якого роду, понесений Абонентом внаслідок використання інформації, переданої третіми особами через мережу, а також робіт або послуг, наданих третіми особами за допомогою мережі Інтернет;
5.3.3. якість роботи ліній зв'язку та обладнання, що надаються іншими організаціями;
5.3.4. за ненадання або неналежне надання Послуг за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Оператора;
5.3.5. за прямі або непрямі збитки, понесені Абонентом в результаті отримання ним Послуг або неможливості їх отримання;
5.3.6. за збиток будь-якого роду, понесений Абонентом у зв'язку з цим Договором, через неправильну експлуатацію Абонентом обладнання та програмного забезпечення, розголошення (компрометації) Абонентом атрибутів авторизованого доступу до мережі або зловмисних дій третіх осіб; Абонент приймає на себе повну відповідальність за всі ризики, пов'язані з використанням мережі Інтернет через ресурси та / або Послуги Оператора;
5.3.7. за якість Послуг при пошкодженнях Абонентського обладнання та/або з’єднувальних ліній Абонента, при збоях програмного забезпечення та обладнання, що не належить Оператору, а також у разі викрадення чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд, що використовуються Оператором для надання Послуг за Договором;
5.3.8. прямі, непрямі, фактичні, що випливають і штрафні збитки, в тому числі пов'язані з втратою даних, втратою вигоди, зупинкою виробництва або витраченим часом, а також будь-які інші збитки, які є наслідком використання або неможливості використання Послуг Оператора, навіть в тому випадку, якщо Оператор або його уповноважені представники були попереджені про можливість подібних збитків.
   5.4. Абонент, використовуючи надані йому Послуги, самостійно відповідає за шкоду, заподіяну його діями (особисто їм або іншою особою під його мережевими реквізитами) особі або майну громадян, юридичних осіб, держави або моральним засадам суспільства.
   Категорично забороняється використання в локальній мережі ненормативної лексики.
   5.5. Оператор забороняє Абоненту розміщення комп'ютерних програм, файлів і інших матеріалів, що містять деструктивні або фрагменти, що порушують роботу, такі як віруси, «биті файли», «приховані файли» (наприклад, графічні файли з доданим аудіофайлом), «черв'яки», трояни або засоби для використання прокрутки, показу декількох вікон і інших дій, які можуть спричинити порушення в роботі комп'ютерів та / або їх операційних систем або негативним чином, вплинути на комп'ютери інших абонентів або цілісність мережевого простору.
   5.6. Оператор не несе відповідальності за погіршення якості Послуг, що відбулося внаслідок збою програмного забезпечення Абонента та / або обладнання Абонента, якщо останнє не знаходиться під прямим управлінням Оператора. В цьому випадку перерви в отриманні Послуги не є перервою в її наданні та підлягають оплаті Абонентом.
   5.7. Відсутність у Оператора технічної можливості для надання Послуг Абоненту не є підставою для подання Абонентом Оператору будь-яких претензій та позовів.
   5.8. Всі суперечки та / або розбіжності між Сторонами, які можуть виникнути при виконанні цього Договору або в зв'язку з ним, будуть вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.
   5.9. Якщо Сторони не дійдуть згоди в ході переговорів, спори вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
(Форс-мажор)

   6.1. Сторони не несуть відповідальності за затримки у виконанні чи невиконанні своїх обов'язків за цим Договором, якщо зазначені затримки або невиконання сталися внаслідок обставин непереборної сили, в число яких входять: війна (включаючи громадянську), заколоти, саботаж, страйки, пожежі, вибухи, повені чи інші стихійні лиха. Будь-яке з таких обставин розглядається як обставина непереборної сили - форс-мажор. Негайно після отримання інформації про настання форс-мажорних обставин Сторони письмово повідомляють про це один одного.
   6.2. Так само обставинами, що звільняють Сторони від відповідальності за затримки у виконанні чи невиконанні їх обов'язків за цим Договором, є оголошення ембарго, інші дії або бездіяльність органів влади та управління України або інших країн, що безпосередньо впливають на виконання Сторонами їх обов'язків.
   6.3. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за будь-які збитки, претензії чи інші витрати, які можуть виникнути в іншої Сторони в результаті форс-мажорних обставин.
   6.4. Якщо обставини форс-мажору продовжують діяти після закінчення 60 (шістдесяти) днів з моменту їх виникнення і це викликає істотне порушення прав і інтересів будь-якої Сторони, ця Сторона має право повідомити у письмовій формі іншу Сторону про намір припинити Договір. Договір вважається припиненим після закінчення 30 (тридцяти) днів після направлення вказаного повідомлення, якщо воно не буде своєчасно скасоване.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

   7.1. Умови Договору визначаються Оператором самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України.
   7.2. Умови Договору можуть бути змінені Оператором в односторонньому порядку з обов’язковим повідомленням про це Абонентів на Сайті Оператора не менше ніж за 7 (сім) днів до дати вступу змін в силу.
   7.3. При внесенні змін до цього Договору Оператор розміщує повідомлення про такі зміни на Сайті Оператора не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до вступу змін в силу, окрім випадків, для яких Договором встановлений інший строк та/або порядок повідомлення про внесення змін, а також випадків, у яких Оператор не зобов’язаний повідомляти Абонента про внесення змін. При цьому Оператор гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Оператора поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.
   7.4. У разі незгоди Абонента зі змінами, внесеними до Договору, такий Абонент має право на одностороннє розірвання Договору до дати вступу змін в силу, протягом 7 (семи) календарних дні з дня розміщення повідомлення на Сайті Оператора, але тільки за умови відсутності заборгованості перед Оператором.
   7.5. У разі, якщо до дати вступу змін в силу від Абонента не надходить інформації про розірвання Договору та Абонент продовжує користуватися Послугами, всі внесені Оператором зміни вважаються прийнятими Абонентом і дійсною вважається нова редакція Договору. Це свідчить про згоду Абонента з внесеними змінами до Договору.

8. ОСОБЛИВІ УМОВИ

   8.1. Абонент не має права без письмової згоди Оператора передавати свої права та обов'язки за цим Договором третім особам.
   8.2. На додаткові види послуг, не перераховані в Тарифах, а також при особливих умовах виконання Договору сторонами укладаються Додаткові угоди, що є невід'ємними частинами Договору.
   8.3. Сторони зобов'язуються забезпечити актуальність і конфіденційність всієї інформації за цим Договором, включаючи атрибути авторизованого доступу, банківські реквізити, адреси Сторін і інші відомості, які стали їм відомі про іншу Сторону у зв'язку з цим Договором.
   8.4. Детальна статистика по відвідуваних сайтах Абоненту не надається.
   8.5. Планові профілактичні перерви не вважаються перервами в наданні Послуг і підлягають оплаті Абонентом.
   8.6. Зазначена в Тарифі, обраному Абонентом, інформаційна швидкість доступу в мережу Інтернет через Мережу гарантується тільки на ділянці від вузла з'єднання Мережі з магістральними каналами Інтернет до абонентської точки (це пов'язано з відмінностями в інформаційних швидкостях, з якими провайдери, які перебувають поза контролем Виконавця, забезпечують доступ до Інтернет – ресурсів).
   8.7. Абонент, приймаючи умови даного Договору, дає свою згоду Оператору на збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, обробку, адаптацію, зміну, оновлення, використання, поширення, знеособлення або видалення відомостей і персональних даних про нього як про фізичну особу в рамках виконання умов цього договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
   8.8. Матеріали та обладнання, використане Оператором для підключення Абонента та забезпечення його доступу до мережі Інтернет та до ресурсів локальної мережі виділеними лініями, є власністю Оператора протягом усього терміну дії цього Договору.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. УМОВИ ЙОГО РОЗІРВАННЯ.

   9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту, зазначеного в п.п.1.5. Оферти і вважається укладеним на невизначений строк.
   9.2. Розірвання Договору допускається у випадках, передбачених чинним законодавством, за згодою Сторін або в односторонньому порядку.
   9.3. Абонент має право в будь-який момент розірвати цей Договір, попередньо письмово повідомивши Оператора про це не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів. При цьому Абонент зобов'язаний оплатити Оператору вартість наданих йому Послуг на момент припинення Договору, погасити наявну у нього заборгованість перед Оператором і відшкодувати всі збитки, якщо вони були ним завдані Оператору.
   9.4. Оператор має право розірвати цей Договір у випадках, якщо:
9.4.1. Абонент не виконує умови даного Договору щодо оплати Послуг;
9.4.2. надання Послуг Абоненту створює загрозу або може створити загрозу безпеці та обороноздатності держави, здоров'ю та безпеці людей;
9.4.3. Абонент використовує Послуги для будь-яких незаконних цілей;
9.4.4. Абонент отримує Послуги зв'язку незаконним способом;
9.4.5. у разі поширення Абонентом погроз або інформації, що порочить честь і гідність Оператора, його партнерів та співробітників;
9.4.6. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

10. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ОПЕРАТОРА

   10.1. Оператор: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТ ГРУПП»
Тел. +380997209997,
Юридична адреса: 93110, Луганська область, м.Лисичанськ, вул.Свободи, 13
Код ЄДРПОУ 42170276
IBAN UA553047950000026004053724888 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Платник податку на прибуток на загальних умовах.